Tk Updates

בכל עדכון גרסה של מערכת TimeKeeper SQL תמצאו חידושים שיאפשרו לכם לייעל תהליכי עבודה הקשורים לניהול זמן ונוכחות עובדים.
הפעם בחרנו להציג בפניכם שלושה חידושים:
 
לקוחות במסגרת הסכם שירות המעוניינים ליישם את החידושים בגרסת המערכת שברשותם, מוזמנים לפנות למרכז התמיכה ושירות הלקוחות שלנו.
 
 

הגדרת הפסקת עבודה וחזרה לעבודה בקליק אחד

 
ניתן לעדכן הפסקת פעילות עובד, באופן מרוכז בקליק אחד, במקום באופן פרטני במסכים שונים ובשדות שונים. באופן דומה ניתן גם להגדיר חזרה לעבודה.
הפסקת עבודה באופן מרוכז מוגדרת בשדות הבאים: סטאטוס, תג תאריך סיום עבודה. בנוסף יש להגביל משתמשים מכניסה למערכת ה- iBrowse כעובד וכממונה, וכן להגביל כניסה כמפעילי מערכת ה- TimeKeeper.
 
1. לחצו על הכפתור "סגירת עובד \ הפשרת עובד" (X) שבתחתית מסך כרטיס העובד. יופיע המסך הבא:
 

 

2. הגדירו את התאריך שבו יש להחיל את הפסקת הפעילות של העובד בשדה "תאריך סגירת העובד". ניתן להגדיר יום נוכחי, תאריך עתידי או תאריך שחלף (בעבר).
3. כברירת מחדל מסומנים ב- V כל השדות הבאים: "סיום עבודה", "תוקף סטאטוס", "תוקף תגים", "ממונה ב- iBrowse", "משתמש iBrowse" ו"משתמש TK". ניתן להסיר את סימן ה- V במידת הצורך, כדי לא להחיל את העדכון בשדה הרצוי.
4. לחצו על כפתור הברק (בתחתית המסך) להפעלת העדכון. כעת הפסקת העבודה תתעדכן אוטומטית בכל השדות שסומנו ב- V.

 

באופן דומה ניתן לבצע תהליך הפוך, ולהחזיר לפעילות עובד שעבודתו הופסקה.

 

1. לחצו על הכפתור "הפשרת עובד" (V) שבתחתית כרטיס העובד. כפתור זה יהיה זמין במקרה שתאריך סיום העבודה קטן מהיום הנוכחי (אותו כפתור משמש כמאור גם להפסקת עבודה). יופיע המסך הבא:

 

 

2. הגדירו את התאריך שבו יש להחיל את החזרת העובד לפעילות. ניתן להגדיר יום נוכחי, תאריך עתידי או תאריך שחלף (בעבר). השדות "תאריך סיום עבודה" ו"סיום תוקף התג" יתעדכנו אוטומטית לתאריך עתידי31/12/2099.
השינוי יתעדכן בשדה "סטאטוס" בהתאם לתאריכי הפסקת העבודה והפעילות.
3. כברירת מחדל מסומנים ב- V השדות הבאים: "סיום עבודה", "תוקף סטאטוס", "תוקף תגים" "ממונה ב- iBrowse" "משתמש iBrowse" ו"משתמש TK". ניתן להסיר את סימן ה- V במידת הצורך, כדי לא להחיל את העדכון בשדה הרצוי.
4. לחצו על כפתור הברק (שבתחתית המסך) להפעלת העדכון. כעת החזרה לעבודה תתעדכן אוטומטית בכל השדות שסומנו ב- V.
חזרה למעלה

 

 

תצוגה מורחבת וברורה של דוח חודשי לעובד

 
למערכת נוסף "דוח מורחב בתצוגה משופרת" המאפשר להציג לעובד גיליון חודשי מורחב של נתוני הנוכחות/היעדרות, הכולל שיפורים תצוגתיים ומגוון אפשרויות לבחירת הנתונים שיוצגו בדוח.
 
"דוח מורחב בתצוגה משופרת" מבוסס על "גיליון מורחב לעובד" והינו חלק מהדוחות התקופתיים (שם הדוח בתפריט RPER6EXT). הדוח כולל את השיפורים הבאים:
 
1. אפשרות להוסיף ביטוי תנאי לסינון הנתונים שיוצגו בדוח בנוסף להגדרות הסינון הקיימות. בתחתית מסך הגדרות הבחירה של הדוח (select) נוסף שדה "ביטוי תנאי" ע"י לחיצה על כפתור "שלוש נקודות" (…) ניתן לחולל ביטוי עפ"י השיטה המקובלת במערכת.
2. אפשרות להימנע ממשלוח חוזר של הדוח. ניתן להגדיר לא לשלוח שוב את הדוח בדוא"ל לעובדים, שכבר נשלח להם הדוח בתקופה הנבחרת (קובץ פרמטרים קבוצה 12).
3. שיפור תצוגת הדוח: הגופן הוגדל ל- 10, גופן הכותרת הוגדל ל- 12 מודגש מספר ושם העובד יודפסו בגופן הכותרת.
4. השיוך ארגוני (מפעל, תת מפעל, מחלקה) יוצגו באופן מודגש בחלק העליון של הדוח.
5. בכותרת הדוח יוצגו הפרטים הבאים: מספר ושם הסכם לפי ההסכם ברשומה תקופתית, תאריך תחילת עבודה וותק (מחושב לתאריך היום האחרון של התקופה המוצגת בדוח)
6. שדה עדכון ידני (ע) יוצג בצידו הימני של הדוח אחרי התאריך
 
7. הצגת ערכים שליליים (בגוף הדוח ובנתוני הסיכום) באופן מודגש לפי ההגדרה (קובץ הפרמטרים קבוצה 11)
8. ניתן להגדיר מאפיינים של תצוגת גוף דו"ח באמצעות קובץ פרמטרים: הערות, פסי הדגשה, פסי אורך ו\או רוחב, סוגי הדיווחים להצגה (עד 3 זוגות של כניסות ויציאות, סוגי השדות (עד 15 מונים\שדות), יתרת קודי היעדרות נבחרים, הגדרת חתימות.
 
 
 

חישוב מיידי של נתוני נוכחות שעודכנו במערכת iBrowse באופן ידני

 
ניתן להגדיר כי הנתונים שעודכנו ידנית במערכת ה- iBrowse יחושבו באופן מיידי. כך ניתן לחסוך זמן ואין צורך להמתין לביצוע חישוב במערכת ה- TimeKeeper SQL.
בעוד שבעבר כל חישובי הנוכחות היומית בוצעו רק במערכת ה- TKSQL ורק לאחר מכן הוצג החישוב במערכת ה- iBrowse, הרי שכיום ניתן להגדיר היכן לבצע את החישובים: במערכת ה-iBrowse או במערכת ה- TKSQL. ברירת המחדל הינה במערכת ה- TKSQL.
במקרה שהוגדר כי החישוב יעשה באופן מיידי במערכת ה- iBrowse, החישובים יבוצעו באופן אוטומטי עם אישור דיווחי הנוכחות ע"י הממונה והערכים המחושבים יופיעו מיידית במסכי הנוכחות ובדוחות.
יש לערב מיישם בהחלת שינוי זה (גרסה 5.10.02).