Tksql Updates

יום ראשון 07 אוגוסט 2011

התראות על איחורים והיעדרות עובדים וניצול מכסת שעות נוספות

על פי תזמון מתואם מראש, תשלח מערכת הנוכחות TimeKeeper SQL ההתראות למנהלי מחלקות:
 • איחורים והיעדרויות עובדים כפופים
 • ניצול שעות נוספות
איחורים והיעדרויות עובדים כפופים
מערכת TimeKeeper שולחת הודעת SMS למנהל המחלקה המפרטת את מספר האיחורים וההיעדרויות של עובדי המחלקה באותו יום.
הודעת דוא"ל שנשלחת למנהל מפרטת מי הם העובדים שאיחרו (הגיעו X זמן לאחר השעה בה היו אמורים להתחיל לעבוד) ומי הם העובדים שנעדרו באותו יום.
ניתן לשלוח התראות על איחורים והיעדרויות עובדים שלא התייצבו לעבודה עד למועד הנדרש באופן שיאפשר למנהל להיערך למצבים של איוש חסר, או למסור דוח בדיעבד לצורכי בקרה.
ניצול שעות נוספות
מערכת TimeKeeper שולחת הודעת SMS או דוא"ל למנהל המחלקה עם כמות השעות הנוספות שבוצעו ביחס למכסת השעות הנוספות המחלקתית ומציינת את אחוזי הניצול. ההתראה מאפשרת למנהלים שליטה ובקרה על כמות השעות הנוספות ומסייעת להימנע מחריגות ולשמור על המסגרת התקציביות.

יום ראשון 07 אוגוסט 2011

אינטגרציה בין מערכות בקרת הכניסה מבית סינריון למערכת הנוכחות

הושלמה האינטגרציה המלאה בין מערכת הנוכחות TimeKeeper SQL ומערכות בקרת הכניסה  המשווקות על ידי Synerion. מערכות בקרת הכניסה מספקות פתרונות מתקדמים לניהול הרשאות הכניסה והיציאה מהארגון ואתרים מוגדרים, במטרה למנוע כניסה של מי שאינם מורשים, ומהוות חלק אינטגראלי ממערך האבטחה של הארגון.
האינטגרציה בין מערכת הנוכחות למערכות בקרת הכניסה חוסכת את הצורך בהקמה כפולה של משתמשים בשתי מערכות שונות כמו גם זרימת תנועות כניסה ויציאה ממערכת בקרת הכניסה למערכת הנוכחות, באופן אוטומטי ורציף ללא צורך באחזקת שעוני נוכחות.

יום שלישי 01 מרץ 2011

מחולל דוחות חדש

מחולל דוחות חדש המאפשר ייצוא מידע ממערכת TKSQL ל- Excel, כולל אפשרות לעיצוב דוחות ה- Excel באמצעות בחירת שדות ספציפיים לתצוגה מתוך טבלאות המערכת.

יום שלישי 01 מרץ 2011

שיפורים במערכת iBrowse – שירות עצמי לעובד ולמנהל:

שיפורים באופן הצגת הנתונים:
 • תצוגה של נתונים שעודכנו על ידי העובד לעומת הנתון המקורי, לצורך השוואה קלה וברורה
 • הגדרת ברירות מחדל לתצוגה בגיליון המנהל:
  o בחירת יום חיתוך (תאריך נבחר) לתצוגת נתונים
  o אפשרות להצגת עובדים אשר ביצעו תיקונים, גם כאשר אין צורך באישור ממונה
 • כפתורי ניווט חדשים למעבר נוח בין דפי רשומות העובדים
 • אפשרות לדוח המציג את כמות העדכונים שביצע העובד וממתינים לאישור הממונה
 • יכולת להוסיף שורת סך הכל בגיליון הנוכחות ובגיליון למנהל, המסכמות את המידע המופיע ברשומות בכרטסות אלה.
שיפורים באופן הצגת נתוני היעדרויות במערכת iBrowse:
 • הצגת היסטוריית בקשות היעדרות בטווח תאריכים נבחר –עובד יכול לצפות בהיסטוריית בקשות ההיעדרות שלו, והמנהל בזו של כל/חלק מעובדיו
 • תצוגה למנהל של מאזן ההיעדרויות של הכפופים לו לפי שעות/ימים/שניהם, טרם אישור בקשת היעדרות עתידית.
שיפורים בניהול משימות באמצעות מערכת iBrowse:
 • יכולת לדווח משימות מקושרות, כך שבחירה במשימה ברמה מסוימת תציג אך ורק את המשימות המקושרות אליה, למניעת טעויות
 • תמיכה בפלטפורמת MS SQL 2008 וב- MS SQL 2008 R2 Express, עם מספר הגבלות פונקציונאליות הנובעות מהמגבלות הקיימות במוצרי Express.